Labeling Solutions

תוכנה

Brady Workstation

תוכנת Brady Workstation הינה תוכנה מקיפה להדפסת מדבקות התואמת לכל המדפסות של חברת Brady. התוכנה ניתנת להורדה בקלות ולהתקנה מיידית בחינם על כל מחשב בחברה. התוכנה עובדת בקלות ברשת ללא מגבלות רישיון כלשהן. כאשר נדרשות תכונות נוספת מעבר להדפסת מדבקות בסיסית הניתנת כאמור בחינם, ניתן לרכוש תוספות (אפליקציות) נוספות במהירות. רוכשים רק מה שצריך ולא מסתבכים עם מה שלא צריך. רכשו אפליקציה למספרים סידוריים מתקדמים בלי להוסיף תפריטים מיותרים של אפשרויות של סימון חומרים מסוכנים לפי תקנים.

לאתר הרשמי של התוכנה – להורדה וקבלת מידע טכני נוסף.

לרכישת אפליקציות בישראל